De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

WEB ENQUÊTE HERWERKING MEDISCHE HULPMIDDELEN

Het Ministerie van VWS heeft Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de herverwerking van medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik (ook wel single use devices). Dit onderzoek gaat in op de mate waarin dit momenteel in Nederland gebeurt en wat risico's en kansen op dit gebied zijn, om beter geïnformeerd tot beleidskeuzes te komen.  Zij zijn hierin ook benieuwd naar uw perspectief, als expert. Om deze reden vragen we uw medewerking aan dit onderzoek naar de herverwerking van single use devices. Deze digitale enquête is anoniem en individuele antwoorden worden niet met het Ministerie van VWS of andere partijen gedeeld. De rapportage van deze resultaten zal worden verwerkt tot een openbaar rapport, dat door het RIVM van een notitie zal worden voorzien, waarna het aan het Ministerie van VWS zal worden aangeboden.   In totaal kost het invullen ongeveer 10 minuten. We willen u vragen de vragenlijst graag vóór vrijdag 9 juni 2017 in te vullen.

U wordt verzocht deel te nemen via de volgende link:

https://berenschot.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekxoZvvOvrZpsrz

 

ENDOSCOPEN GESTOLEN IN VLAANDEREN

Van onze Vlaamse zustervereniging VSZ kregen we een verontrustend bericht. Deze informatie lijkt ons belangrijk om te delen: 

Een georganiseerde bende steelt in Vlaanderen endoscopen uit de endoscopieruimtes. Het VVGE bestuur oordeelde dat deze diefstallen belangrijk genoeg waren om het alle leden te melden. Het is belangrijk om uw endoscopieruimtes tegen deze dieven te beschermen!

Een gewaarschuwd mens .... 

Vereniging Sterilisatie Ziekenhuizen; België

STIP CURSUS DESINFECTIEBELEID

STIP heeft voor de VHIG de nascholing desinfectie opgezet. De nascholing staat ook open voor andere professionals, zoals DSMH's in verband met het multidisciplinaire karakter rond desinfectiebeleid.

Bij komst met meerdere disciplines krijgt men korting.

Voor meer informatie zie: http://www.infectiepreventieopleidingen.nl/des16a

Datum: 22 juni 2017

De cursus is geaccrediteerd door VDSMH met 10 punten in categorie 4

ENQUETE VDSMH

De enquête die onder de leden van de VDSMH is gehouden in het najaar van 2015 is door 45% van de geadresseerden ingevuld.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de conclusies die kunnen worden getrokken aan de hand van de ingevulde gegevens

Wat betreft de website

De website wordt door een groot deel van de respondenten als ouderwets en onoverzichtelijk beoordeeld

Een goede zoekfunctie ontbreekt wat het lastig maakt om gericht informatie te vinden, de publicaties zijn onoverzichtelijk gerubriceerd

Informatieverstrekking

De meeste respondenten geven aan bij voorkeur via mail en website geïnformeerd te willen worden over activiteiten en belangrijke zaken

Wat betreft evenementen die de VDSMH organiseert.

Belangrijk wordt gevonden dat het programma de mogelijkheid voor contact met collega’s en inhoudelijke kennis biedt

De themamiddagen worden bijzonder gewaardeerd

Contracturen

Op de vraag voor hoeveel uren de respondenten als `DSMH zijn aangesteld antwoord 76% 18 uren of meer

Helaas is door de respondenten maar weinig input gegeven door middel van het invullen van de open vragen.

De enquête met de geaggregeerde gegevens is in te zien:

DISCUSSIEMIDDAG 7 JUNI MDR; EEN PRAKTISCH VERVOLG

Na boeiende presentaties bij de NEN en op het afgelopen congres van SVN willen we graag met jullie in discussie gaan over de praktische kant van de nieuwe MDR.

  • Wat betekent de nieuwe MDR voor ons DSMH?
  • Hoe zorgen we dat we er bij betrokken blijven /raken bij de implementatie?
  • Wat wordt er van ons verwacht met betrekking tot post marketing surveillance en hoe gaan/kunnen we daar invulling aan geven
  • Wat wordt er verwacht rondom tracking & tracing en hoe gaan we daar mee om?  
  • Wat is ons standpunt over het hersteriliseren van single use devices? Denken we er nog hetzelfde over zoals het in de VDSMH norm staat?
  • Worden de CSA’s fabrikant als we gaan hersteriliseren en hoe zit het dan met de CE?

We gaan deze keer niet de hele MDR uitspellen maar halen die punten er uit die voor ons gaan spelen en willen met jullie hierover aan de hand van stellingen in gesprek gaan.

Locatie:                Stöpler, Middenwetering 1, 3543 AR Utrecht

Ontvangst:          12:00 uur (incl. lunch)

Start:                   13:00 uur

Pauze:                14:15 - 14:45 uur

Samenvatting:    15:00 uur

Afsluiting:            16:00 uur

De algemene voorwaarden discussiemiddag zijn van toepassing. 

Komende activiteiten

14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING